Ervand Gojabashyan

Gojabashyan_Yervand.jpg


Encyclopedia

Bas-Relief, 'Ani' Hotel, Yerevan

Yervand Gojabashyam, 1970