Frik Vagharshakyan


Encyclopedia

Town Hall, Vagharshapat

F.Vagharshakyan, M.Mikaelyan, 1968-76